Kvalitet och miljö

Sopbild

MILJÖPOLICY

 • Miljömål har upprättats i enlighet med denna policy och skall leda till fortlöpande förbättringar av företagets utveckling.
 • All personal informeras och utbildas fortlöpande, för att öka miljömedvetandet.
 • Värna om god hälsa och hög säkerhet.
 • Värna om den yttre och inre miljön.
 • Miljölagar och förordningar är våra minimikrav i miljöarbetet.
 • Miljöpåverkan väger tungt i val av leverantörer, samarbetspartners och arbetsmetoder.
 • Vi utför tjänster och väljer produkter med så liten negativ miljöpåverkan som möjligt
 • Vi arbetar aktivt till att i så stor utsträckning som möjligt sluta kretsloppet genom källsortering och återvinning.
 • Vi har stor öppenhet i miljöfrågor mot våra intressenter.

Vi åtar oss att följa lagar och andra krav, förebygga förorening och ständigt förbättra vårt ledningssystem med avseende på miljö. KVALITETSPOLICY

 • Kvalitetsmål har upprättats i enlighet med denna policy vilka skall leda till fortlöpande förbättringar i företagets utveckling.
 • Vi skall verka för kundens behov i centrum.
 • Vi skall verka för ett långsiktigt samarbete med våra intressenter
 • Vår styrka skall ligga i trygghet för våra intressenter.
 • Vi skall arbeta för att bibehålla befintliga kunder.
 • Vi skall kontinuerligt utveckla verksamheten och dess arbetsmetoder.
 • Vi skall anställa medarbetare med rätt personlighet och kvalifikationer.
 • Vi skall attrahera ansvarsmedvetna och positiva medarbetare.
 • Vi skall verka för att våra kunder och medarbetare trivs med varandra.

Vi åtar oss att uppfylla krav och ständigt förbättra vårt ledningssystem med avseende på kvalitet. ARBETSMILJÖPOLICY

Arbetsmiljöarbetet ska ingå som en integrerad och naturlig del i företagets totala verksamhet, d.v.s. arbetsmiljöfrågorna ska behandlas i direkt anslutning till de vardagliga frågorna. Grundläggande i verksamheten är att förebygga ohälsa och skador p.g.a. arbetet.

Samtliga chefer/ansvariga inom Comparative ska ha kompetens, resurser och befogenhet att lösa arbetsuppgifter på ett, ur arbetsmiljöhänseende, riktigt sätt.

På Comparative eftersträvas
Att bedriva verksamheten på ett sådant sätt att man förebygger ohälsosam inverkan på medarbetares och andra människors hälsa. Att ge den anställde möjlighet till variation i arbetet, social kontakt och samarbete med andra anställda inom bolaget. Att förhållandena på arbetsplatsen ger den anställde möjligheter till utveckling på både det personliga och det yrkesmässiga planet. Att man som arbetstagare får medverka vid utformningen av sin arbetssituation och i förändrings- och utvecklingsarbete som rör dennes arbete. 

Mål för företagets miljöarbete
Alla nyanställda och andra som byter arbete/arbetsplats ska få en erforderlig introduktion. Snabba och tidiga åtgärder ska vidtas vid brister/problem, t.ex. i samband med rehabiliteringsbehov och krissituationer. Jämställdhetsfrågor ska lyftas fram och medvetandegöras. Arbetsmiljösynpunkter ska beaktas vid inköp av diverse kontorsmateriel och övrig utrustning. Anställda ska kunna kombinera arbetslivet med familjeliv och fritid. Den gemensamma arbetsmiljön och framtiden är en angelägenhet för alla -man delar ansvaret för hur frågorna hanteras. På samma sätt ska hänsyn, inte minst ur säkerhetsaspekt, tas till ovannämnda. Cheferna har ledningsansvaret. Arbetsmiljöarbetet ska integreras i det dagliga arbetet och hänsyn till miljön ska tas vid varje beslut. Människors hälsa och livskvalitet ska tas tillvara och främjas. Detta inbegriper att såväl skadlig inverkan från utsläpp, buller och andra miljöstörningar som felaktigheter med avseende på ergonomi, ska minimeras. 

Den grundläggande förutsättningen för att kunna och vilja ändra sitt beteende/vanor är att man blir medveten om konsekvenserna av sitt handlande och möjligheter till förändring. Detta innebär även att Comparative förutom skyddsombud på respektive lokal arbetsplats, har ett kontinuerligt samarbete med Företagshälsovård. Comparative/Verksamheten ska präglas av ett förebyggande och återkommande arbetsmiljöarbete, och ses som en process av ständigt pågående förbättringar. Arbetsmiljöarbetet ska vidare följa gällande arbetsmiljölagstiftning, denna är ett minimikrav. En bra arbetsmiljö är även ur ekonomiskt perspektiv fördelaktigt, då ohälsa och skador p.g.a. arbetet minskar. En bra arbetsmiljö skapar vidare större engagemang och trivsel på arbetet. Kommunikation utgör vidare nyckelord i Comparatives organisation.  

Vi åtar oss att följa lagar och andra krav, förebygga skada och ohälsa samt att ständigt förbättra vårt ledningssystem med avseende på arbetsmiljön.


Kvalitetsbild